Algemene Voorwaarden - Brainial B.V.

Wij zijn Brainial. Wij bieden een ongeëvenaarde tool die haar gebruikers relevante inzichten en informatie biedt met betrekking tot bedrijven, trends en onderwerpen die de gebruiker(Klant) wenst te monitoren, de documenten die de Klant wenst te analyseren, aggregeren en verrijken (hierna de Doelen genoemd). Dit alles aangedreven door kunstmatige intelligentie. Wij bieden de tool aan op een software-as-a-service(SaaS) basis.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar legal@brainial.com.
 • ALGEMEEN
 1. De primaire functionaliteit van de Brainial-dienst (hierna de Dienst), die is ontwikkeld en wordt geleverd door Brainial B.V., is om de Klant te voorzien van analyse en aggregatie van gegevens over bepaalde bedrijven, trends en onderwerpen die de Klant wenst te monitoren, de documenten die de Klant wenst te analyseren, aggregeren en verrijken (hierna de Doelen genoemd) en om de Klant te voorzien van relevante inzichten en informatie.
 2. De gegevens die door Brainial via de Dienst beschikbaar worden gesteld, zijn een combinatie van interne gegevens en openbaar beschikbare informatie over de Doelen (in deze algemene voorwaarden aangeduid als Materialen van Derden). Materialen van Derden worden beheerst zoals uiteengezet in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.
 3. De functionaliteit van de Dienst strekt zich ook uit tot Geautoriseerde Gebruikers, dat zijn individuele gebruikers die door de Klant gemachtigd zijn om toegang te verkrijgen tot de account van de Klant. Tot de geautoriseerde gebruikers kunnen werknemers, consultants, contractanten of agenten van de Klant behoren.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst die in detail zijn beschreven in een opdrachtformulier overeenkomst tussen Brainial en de Klant (de Bestelbon).
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Dienst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elk aanbod van Brainial.
 6. Alle door Brainial gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding of offerte geldt slechts voor de daarin gespecificeerde opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten). De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem, via het Opdrachtformulier of anderszins, verstrekte informatie juist en volledig is.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op brainial.com. Op uw verzoek kunnen wij ze u ook gratis per e-mail toesturen.
 • LOOPTIJD, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Brainial en de Klant gaan door middel van de Bestelbon een overeenkomst aan voor een periode van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een Bestelbon wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van twaalf maanden na het verstrijken van hetzij de op het Bestelformulier vermelde einddatum, hetzij de vorige automatisch verlengde periode van 12 maanden, tenzij Brainial of de Klant de Bestelbon ten minste 60 dagen vóór de op de Bestelbon vermelde einddatum of de automatisch verlengde periode van 12 maanden door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij opzegt.
 3. De artikelen 8, 12 en 14 blijven geldig na de beëindiging van de overeenkomst zoals bepaald in de bestelbon, indien en voor zover van toepassing.
 4. Indien hetzij de Klant hetzij Brainial wezenlijk tekortschiet in de nakoming van deze algemene voorwaarden of het Bestelbon, zal de wederpartij schriftelijk in gebreke worden gesteld met een termijn voor de tekortschietende partij om de tekortkoming binnen 30 dagen op te heffen. Indien de inbreukmakende partij de inbreuk niet binnen de gestelde termijn herstelt, kan de andere partij de Bestelbon beëindigen.
 5. Indien Brainial de Bestelbon opzegt wegens overtreding van het bepaalde in artikel 4 worden alle onbetaalde vergoedingen voor het resterende deel van de Bestelbon terstond opeisbaar.
 • PRIJZEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door Brainial aangeboden prijzen of de in de Bestelbon vermelde prijzen exclusief eventuele onkosten of door de bevoegde instanties opgelegde belastingen of heffingen.
 2. Brainial behoudt zich het recht voor om de prijs voor de Dienst jaarlijks te indexeren. Indien de prijsstijging als gevolg van de indexering meer bedraagt dan de stijging van deConsumentenprijsindex zoals gepubliceerd door hetCentraal bureau voor de statistiek, kan Opdrachtgever de Bestelbon binnen 30 dagen na de bekendmaking annuleren. De Bestelbon eindigt dan op de dag dat de nieuwe prijzen van toepassing worden.
 • BETALING
 1. De Klant zal de in de Bestelbon vermelde vergoedingen betalen, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 2. Brainial zal de Klant factureren voor de op de Bestelbon vermelde vergoedingen, vermeerderd met eventuele belastingen die over deze vergoedingen verschuldigd zijn.
 3. Indien de Klant niet voldoet aan artikel 4.1, en na in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn van 14 dagen te hebben gekregen om de tekortkoming te herstellen, is de Klant in verzuim, in afwijking van artikel 2.4. De Klant zal een financiële toeslag betalen over achterstallige bedragen, gelijk aan de hoogste (commerciële) rente die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. De rente wordt maandelijks berekend. De Klant draagt alle kosten van Brainialvoor het innen van achterstallige vergoedingen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria.
 • GEBRUIK VAN DE DIENST; GEAUTORISEERDE GEBRUIKERSACCOUNTS EN GEBRUIKERSRECHTEN
 1. Brainial verleent de Klant voor de overeengekomen duur het gebruiksrecht voor een overeengekomen aantal gebruikers om gebruik te maken van de Dienst zoals vermeld op de Bestelbon. Alleen de Klant en de door hem aangewezen Geautoriseerde Gebruikers hebben het recht om de Dienst te gebruiken.
 2. De Klant stemt ermee in niet toe te staan dat een persoon die een werknemer of agent is van een concurrent van Brainial een Bevoegde Gebruiker is.
 3. De Klant heeft het recht om de Dienst te gebruiken en te exploiteren in de overeengekomen mate en uitsluitend voor zijn eigen zakelijke doeleinden. Voor het gebruik van de Dienst is een gebruikersidentificatie en wachtwoord (hierna: Gebruikers-ID) vereist. De Klant of de Geautoriseerde Gebruiker is verplicht om de verstrekte Gebruikers-ID geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Dienst onder zijn Gebruikers ID's.
 • VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST
 1. Indien de Klant of een Geautoriseerde Gebruiker deze algemene voorwaarden of andere instructies van Brainial schendt, kan Brainial de gepaste maatregelen nemen die het nodig acht, met inbegrip van het stopzetten van het gebruik van de toepasselijke Gebruikers-ID.
 2. Indien de Klant of een Geautoriseerde Gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere instructies van Brainial, kan Brainial de levering van de Dienst aan de Klant stopzetten en de Gebruikers-ID's van de Klant annuleren, indien de Klant de inbreuk niet binnen 14 dagen na kennisgeving verhelpt.
 3. De Klant is aansprakelijk voor directe schade en kosten van Brainial of derden, veroorzaakt door handelen of nalaten van de Klant in strijd met deze algemene voorwaarden, de Bestelbon, door Brainial gegeven instructies of toepasselijke wet- of regelgeving.
 4. Het gebruik van bots, scripts of enige andere vorm van software voor het massaal aanmaken van accounts of het geautomatiseerd massaal dumpen of extraheren van gegevens is niet toegestaan.
 5. De Klant zal geen gegevens, materiaal of inhoud met betrekking tot of opgenomen in de Service distribueren, publiceren, kopiëren, doorverkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainial.
 6. De Klant zal geen inhoud verspreiden die onwettig, aanstootgevend, verontrustend, bedoeld om afkeer te wekken, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke verwerpelijke inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, inhoud die:

  1. onwettig is of onwettige inhoud promoot Onwettig is of onwettige activiteiten bevordert;
  2. 2. Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, inclusief verwijzingen naar of commentaar op religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst, of andere doelgroepen;
  3. Spam, machine - of willekeurige 3. Spam, machinaal of willekeurig gegenereerd, die ongeoorloofde of ongevraagde reclame vormt, kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofd verzoek, of elke vorm van loterij of gokken;
  4. Bevat of installeert geen virussen, spyware of andere schadelijke inhoud. 4. geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud bevatten of installeren die ontworpen of bedoeld is om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om gegevens of andere informatie van een derde te beschadigen of hiertoe onrechtmatig toegang te verkrijgen;
  5. geen inbreuk maken op de eigendomsrechten van een derde persoon 5. Inbreuk maken op eigendomsrechten van enige Partij, met inbegrip van octrooirechten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publicatierechten of andere rechten;
  6. Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief een 6. Zich voordoen als een persoon of entiteit, met inbegrip van het Bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers;
  7. De privacy van derden schenden Het schenden van de privacy van een derde persoon;
  8. 8. Het bevatten van valse informatie en kenmerken.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Dienst, zoals het tot stand brengen van de technische infrastructuur van de Klant en het onderhoud daarvan, de dataverbindingen en de daaraan verbonden vergoedingen.
 8. De Klant is verplicht om dergelijke gegevens, materialen of content met betrekking tot de Dienst die in zijn bezit zijn uiterlijk bij het verstrijken van zijn gebruiksrechten terug te geven of op verzoek van Brainial te vernietigen. De gegevens, materialen of content bedoeld in artikel 6.8 omvatten uitdrukkelijk niet de Klantgegevens zoals gespecificeerd in artikel 8.
 • INHOUD MATERIAAL VAN DERDEN
 1. Brainial geen controle heeft over de feitelijke inhoud van de Materialen van Derden waartoe de Diensten toegang verschaffen en derhalve geen verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot, en door de Klant niet aansprakelijk zal worden gesteld voor schade die voortvloeit uit, de inhoud, of weglatingen daarin, van Materialen van Derden.
 • KLANTGEGEVENS
 1. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die door de Klant of door een Geautoriseerde Gebruiker(Klantgegevens) worden verstrekt voor gebruik in de Dienst. Brainial zal de Klantgegevens niet wijzigen en Brainial maakt geen aanspraak op enig eigendomsrecht op Klantgegevens.
 2. Brainial mag de Klantgegevens gebruiken om haar verplichtingen uit hoofde van het Bestelformulier en deze algemene voorwaarden na te komen, en voor geen enkel ander doel.
 3. Brainial voldoet aan de nationale wetgeving met betrekking tot de verwerking van "persoonsgegevens". Brainial verwerkt persoonsgegevens zoals uiteengezet in het privacybeleid, dat te vinden is op brainial.com. Indien van toepassing, zal een gegevensverwerkingsovereenkomst aan het Bestelformulier worden gehecht.
 4. Brainial zal voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen toevallig verlies of onwettige vernietiging, wijziging, openbaarmaking of toegang; en zal de informatie alleen behandelen overeenkomstig de instructies van de Klant, op voorwaarde dat deze redelijk en wettig zijn.
 5. Brainial zal eenmaal per 24 uur een back-up maken van de Klantgegevens. Van de aangepaste modellen van de Klant zal door Brainial een back-up worden gemaakt telkens wanneer een nieuwe versie live wordt gezet op de Service.
 6. Back-ups worden door Brainial opgeslagen op beveiligde locaties die geografisch gespreid zijn. Back-ups moeten als volgt voor herstel beschikbaar zijn:

  1. Nachtelijke back-ups: maximaal 2 weken historie (gerekend vanaf gisteren)
  2. 2. Back-ups op zondag: maximaal 3 maanden historie (gerekend vanaf gisteren)
  3. Back-ups op zondag (1e zondag van het jaar): maximaal 2 weken historie (gerekend vanaf gisteren) Maandelijkse back-ups (1e zondag van elke maand): maximaal 1 jaar historie (gerekend vanaf gisteren)
 7. Bij beëindiging van het Bestelformulier is Brainial niet langer verplicht om Klantgegevens te bewaren of er een back-up van te maken. Na beëindiging van het Bestelformulier zal Brainial de Klant binnen 30 dagen voorzien van een export van alle Klantgegevens, de trainingsgegevens van de Klant en de specifieke modellen van de Klant.
 • BESCHIKBAARHEID VAN DE SOFTWARE EN TECHNISCHE SUPPORT
 1. Het gebruik van de Dienst vereist een goede, snelle en stabiele internetverbinding. Een ontoereikende internetverbinding kan leiden tot een slechte gebruikerservaring van de Dienst.
 2. Het technische support team van Brainial is bereikbaar op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, van 8:30 uur tot 17:00 uur CET.
 3. Brainial garandeert dat de Dienst gedurende de gehele overeengekomen duur, zoals overeengekomen in het Bestelformulier, voor gebruik beschikbaar zal worden gehouden. Brainial zal alle redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week in de lucht te houden.
 4. Brainial zal alle redelijke inspanningen leveren om de werking en het onderhoud van de Dienst te verzekeren. Gewoonlijk zal onderhoud van de Dienst niet leiden tot downtime van de Dienst, maar om ervoor te zorgen dat downtime zo min mogelijk ongemak veroorzaakt, zal onderhoud meestal buiten kantooruren plaatsvinden.
 5. Indien door Brainial downtime wegens onderhoud wordt verwacht, zal Brainial de Klant daarvan ten minste 7 dagen van tevoren of zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 6. In aanvulling op artikel 15 van deze algemene voorwaarden is Brainial niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect, als gevolg van uitval van de Dienst.
 7. Brainial kan de Service wijzigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het wijzigen, verwijderen of toevoegen van bepaalde functies of functionaliteiten van de Dienst. Indien Brainial van plan is om bepaalde functionaliteiten of klantspecifieke functies te verwijderen, zal Brainial de Klant hiervan 6 maanden voorafgaand aan de verwijdering, of zo spoedig mogelijk, op de hoogte stellen. Brainial zal deze functies als deprecated markeren.
 8. In aanvulling op artikel 7 van deze voorwaarden, garandeert Brainial niet dat de Dienst volledig vrij van fouten is. Klant dient Brainial zo spoedig mogelijk te informeren indien Klant enige fout, bugs of storingen in de Dienst opmerkt.
 • DERDE PARTIJEN
 1. Brainial heeft het recht om derden in te schakelen bij het (gedeeltelijk) verrichten van werkzaamheden of diensten, indien Brainial dit naar het oordeel van noodzakelijk is voor een behoorlijke uitoefening van de Dienst. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van hetBurgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. Voorbeelden van (diensten van) derden als bedoeld in artikel 10.1 zijn AWS, Google en Microsoft Azure.
 • FORCE MAJEURE
 1. Brainial of de Klant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting zoals overeengekomen indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Partijen verstaan onder overmacht onder meer, doch niet uitsluitend, stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades, embargo's, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie of enige vergelijkbare toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuken, pandemieën, brand, explosies, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstromingen of aardbevingen.
 2. In geval van overmacht zijn noch Brainial noch de Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, kan het bestelformulier schriftelijk worden opgezegd. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 • INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. Alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de Dienst en de inhoud ervan, alsmede op eventuele wijzigingen die daarin worden aangebracht, berusten uitsluitend bij Brainial of haar partners. Intellectuele Eigendomsrechten(IPR): eigendom dat immateriële creaties van het menselijk intellect omvat. Dergelijke creaties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, ontwerpen, handelsmerken, handelsgeheimen, know-how, informatie, documenten, rapporten, broncode, systemen, oplossingen en/of gegevens.
 2. De Klant en de Geautoriseerde Gebruiker verkrijgen enkel het recht om de Dienst te gebruiken. De Klant en de Geautoriseerde Gebruiker kunnen geen aanspraak maken op een van de voornoemde intellectuele eigendomsrechten.
 3. In afwijking van artikel 12.1 blijven, indien de intellectuele eigendom van bepaalde gegevens aan de Klant toebehoort, zoals Klantgegevens, specifieke opleidingsgegevens van de Klant en specifieke modellen van de Klant, de intellectuele eigendomsrechten bij de Klant.
 • PUBLICITEIT
 1. De Klant verleent Brainial het recht om zijn naam en logo te gebruiken op Brainial's websites en in zijn marketingmateriaal om de Klant te identificeren als een klant van Brainial.
 2. De Klant draagt alle rechten, aanspraken en belangen over in alle feedback die de Klant verstrekt aan Brainial. Indien om welke reden dan ook een dergelijke overdracht niet effectief is, stemt de Klant ermee in Brainial een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke feedback zonder beperking te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, te wijzigen en te exploiteren.
 • GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
 1. Brainial en de Klant zal geen van de door de andere partij (of door een Bevoegde Gebruiker) verstrekte vertrouwelijke informatie bekendmaken aan derden, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijke of beroepsplicht.
 2. Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die door de Klant of Brainial als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die naar haar aard als vertrouwelijk kan worden aangemerkt. De volgende informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd:

  1. Klantgegevens;
  2. Alle informatie met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, handelsgeheimen of informatie met betrekking tot bedrijfsaangelegenheden;
  3. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de General Data Protection Regulation (GDPR)
 3. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:

  1. reeds tot het publieke domein behoort of voor het publiek beschikbaar wordt zonder inbreuk op deze algemene voorwaarden;
  2. door een van beide partijen ( Brainial of de klant) onafhankelijk wordt ontvangen van een derde partij die niet gebonden is door een vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot dergelijke informatie;
  3. reeds rechtmatig in het bezit van de ontvanger was voordat de openbaarmaking krachtens deze algemene voorwaarden plaatsvond;
  4. onafhankelijk is ontwikkeld door een van beide partijen ( Brainial of de klant).
 4. Brainial en de Klant zal:

  1. strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke informatie;
  2. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geen: vertrouwelijke informatie verspreiden, bekendmaken of verspreiden aan andere personen dan haar werknemers of adviseurs, die redelijkerwijs van deze informatie op de hoogte moeten zijn met het oog op de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en het Bestelformulier;
  3. de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is bekendgemaakt; 4. kopieën maken van de Vertrouwelijke Informatie voor zover strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is bekendgemaakt; 5. het bestaan van de Vertrouwelijke Informatie en de vertrouwelijke Informatie uitsluitend de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is vrijgegeven;
  4. kopieën van de Vertrouwelijke Informatie te maken alleen voor zover strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is vrijgegeven;
  5. het bestaan, de aard en de inhoud van het Bestelformulier vertrouwelijk te houden, evenals het feit dat er besprekingen plaatsvinden over de zaken en aangelegenheden van de partijen.
 5. Brainial en zal de Klant op eerste verzoek van de andere partij:

  1. alle kopieën van de vertrouwelijke informatie aan de andere partij retourneren; of
  2. de vertrouwelijke informatie vernietigen en schriftelijk aan de andere partij bevestigen dat dit is gebeurd.
 6. De Klant zorgt ervoor dat de Gemachtigde Gebruiker, of andere derden aan wie de vertrouwelijke informatie bekend wordt gemaakt, op de hoogte zijn van de geheimhoudingsverplichting zoals bepaald in dit artikel 14 en ziet erop toe dat deze partijen de verplichting zoals bepaald in dit artikel volledig nakomen.
 • AANSPRAKELIJKHEID
 1. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Brainial, namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service. Dit omvat: impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk.
 2. Zonder beperking van het voorgaande biedt Brainial geen garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Dienst aan de eisen van de Klant zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.
 3. De Klant vrijwaart Brainial voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de gegevens die de Klant verzamelt, opslaat of verwerkt met behulp van de Dienst. Brainial is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die de Klant verzamelt, opslaat of verwerkt in het kader van de Dienst.
 4. Indien Brainial, in afwijking van het bepaalde in artikel 15.5, op grond van de wet aansprakelijk is voor schade, is de totale aansprakelijkheid van Brainial beperkt tot maximaal de som van het laagste van (i) het bedrag van de door de Opdrachtgever aan Brainial betaalde of verschuldigde vergoedingen uit hoofde van de betreffende Bestelbon gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot een dergelijk verlies, kosten, vordering of schade (ii) het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Brainial wordt uitbetaald.
 5. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn op de Klant. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast in de grootste mate die volgens het toepasselijke recht kan worden afgedwongen.
 6. Alle vorderingen en verweren tegen Brainial vervallen één jaar nadat de vordering of het verweer is ontdekt.
 7. De in dit artikel 15 opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brainial's zijde.
 • NIETIGHEID, UITVOERBAARHEID EN SCHEIDBAARHEID
 1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van een andere bepaling van deze overeenkomst. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en waarvan de interpretatie zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.
 • RECISSIE
 1. Brainial en de Klant doen afstand van hun recht om deze algemene voorwaarden gedeeltelijk te herroepen of te vernietigen, of om de herroeping of vernietiging ervan in te roepen.
 • AANWIJZING
 1. Brainial en het is de Klant niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of enige overeenkomst tussen de Klant en Brainial zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij te cederen of over te dragen, of te beweren te cederen of over te dragen.
 • DIVERSEN
 1. Brainial kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden zal altijd van toepassing zijn. In geval van een wezenlijke wijziging kan de Opdrachtgever de Bestelbon binnen 30 dagen na de bekendmaking annuleren. De Bestelbon eindigt dan op de dag dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
 1. De Bestelbon en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met (de nakoming van) de Bestelbon en deze algemene voorwaarden en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Midden-Nederland.

***

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2021